Het mentoraat
De mentor speelt een belangrijke rol bij het begeleiden en ondersteunen van de leerlingen.

Als een leerling problemen heeft met zichzelf, met medeleerlingen, of met de omstandigheden huis, dan kan dat van invloed zijn op de schoolprestaties.

Voor deze problemen is de mentor het eerste aanspreekpunt. De mentor en de ouders onderhouden regelmatig contact.

Huiswerkbegeleiding 
Pascal Zuid biedt begeleiding aan leerlingen die problemen hebben met het maken van huiswerk.

Heeft uw kind moeite met de inhoud van bepaalde vakken, lukt het plannen en organiseren niet of is er sprake van een motivatieprobleem? Dan kan uw kind in aanmerking komen voor de huiswerkklas.

De huiswerkklas is op dinsdag- en donderdagmiddag vanaf 12:30 uur. 

Met de mentor kunt u bespreken of uw kind in aanmerking komt voor deze klas.

De kosten bedragen € 32,00 per maand. U ontvangt hiervoor een factuur. Het is mogelijk om per rapportperiode op te zeggen.

Vertrouwensdocent
Op of rond school kan het voorkomen dat kinderen iets meemaken, dat ze schokt en bang maakt. Ongewenste intimiteiten bijvoorbeeld.

Wanneer ouders het vermoeden hebben dat hun kind een vervelende ervaring meemaakt of meegemaakt heeft waarmee zij niet bij de mentor terecht kunnen, dan kunnen zij contact opnemen met de vertrouwensdocent.

Uiteraard kan de leerling ook zelf contact opnemen met deze vertrouwensdocent.

De vertrouwensdocent zal de situatie nader onderzoeken. Daarbij wordt in de eerste plaats rekening gehouden met de belangen van de leerling.

Uiteraard kan worden gerekend op strikt vertrouwelijke behandeling van de melding.

De vertrouwensdocent, mevrouw M. Steinvoorte, is te bereiken op telefoonnummer 075 - 616 79 00 of via e-mail m.steinvoorte@pascalzuid.nl

Sociale vaardigheidstraining
Veel jongeren hebben moeite met sociale situaties.

Zij weten niet wat ze moeten doen als iemand hun iets vraagt of, andersom, als zij zelf iemand iets willen vragen.

Zij kunnen zich moeilijk verplaatsen in anderen. Vaak weten zij ook niet wat ze aan moeten met een conflict op school of kunnen zich geen houding geven tegenover hun leraren, ouders of vrienden.

Zij hebben nog niet geleerd om te gaan met de omgangsvormen van onze maatschappij.

Om daarbij te helpen bieden wij op onze school trainingen aan.

Faalangstreductietraining
Deze training is specifiek bedoeld voor leerlingen die geblokkeerd raken in situaties waarin zij moeten presteren.

Passend onderwijs
Download hier meer informatie over passend onderwijs op Pascal Zuid

 

 

 

Het zorgadviesteam
Als school hebben we aandacht voor de leer- en sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.

Als blijkt dat er omstandigheden zijn die belastend of belemmerend zijn voor die ontwikkeling, zal de leerling in het zorgadviesteam van de school besproken worden.

In het zorgadviesteam hebben o.a. zitting: de schoolarts en de zorgcoördinator.

Als er vermoeden is dat die belemmeringen zich in de thuissituatie voordoen, zal de school hierover in gesprek gaan met de ouders/verzorgers om samen een oplossing te vinden.

In een aantal gevallen kan er sprake zijn van kindermishandeling, huiselijk geweld of verwaarlozing.

Scholen zijn verplicht een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hanteren. Deze meldcode werkt vanuit een stappenplan dat wordt gebruikt indien er een vermoeden is van mishandeling, huiselijk geweld of verwaarlozing.

Op elke school is een aandachtsfunctionaris die de toepassing van de meldcode implementeert en coördineert.

Het volgen van het stappenplan kan leiden tot het organiseren van de juiste hulp en/of tot een melding bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK).

Ouders/verzorgers worden altijd geïnformeerd over een dergelijke melding.

Training gedeeld verdriet, kinderen van gescheiden ouders
Een groot percentage  jongeren wordt geconfronteerd met de scheiding van hun ouders. 

Hoe goed ouders het proces ook regelen, vaak voelen kinderen zich hierin machteloos, verdrietig en soms ook boos en in de steek gelaten. 

Ouders willen niet dat hun kind last heeft van de scheiding maar dit is niet altijd te voorkomen.

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben ontdekt dat een lotgenotengroep bijdraagt aan het verwerken van de scheiding en het contact met de ouders kan verbeteren.

Op Pascal zuid gaan we dit schooljaar starten met zo’n groep. In deze groep kunnen jongeren hun ervaringen en gevoelens delen. 

Ze leren  om te gaan met situaties en emoties die ze moeilijk vinden rondom de scheiding en deze een plaats te geven in hun leven.

In een kleine groep komen de jongeren acht keer twee uur  bij elkaar onder begeleiding van twee hiervoor geschoolde begeleiders.

In oktober starten we op onze school de groep Gedeeld verdriet voor jongeren in echtscheidingssituaties. 

Wanneer u denkt dat deze groep voor uw kind ondersteunend kan zijn neemt u dan contact op met Wytske Metz. De begeleider van de Lotgenotengroep ‘Gedeeld Verdriet’. 

Mevrouw W. Metz, 075-6167900 email: w.metz@pascalzuid.nl