Algemene zaken

Het duurt niet zo lang meer voordat je iets heel anders gaat doen dan naar school gaan. We hebben het over het stageproject dat het handelingsdeel van je opleiding vormt. Dat betekent dat je de stage op een goede manier moet afronden.
Het moet als voldoende worden beoordeeld en je moet 20 dagen stage hebben gelopen.

 

Stage gaat dus voor op sportverenigingen, bijbaantjes en dergelijke

Elke derde jaars leerling is 4 weken te gast en aan het werk in een bedrijf of instelling die hij/zij zelf uitgekozen heeft. Je krijgt de gelegenheid ervaring op te doen in je beroepsbeeld en kennis te maken met het arbeidsklimaat, arbeidsomstandigheden en vakmanschap. Zoals je weet is het de bedoeling dat je tijdens deze stageperiode meer te weten komt over: het werk/beroep waar je tijdens de stage mee bezig bent:

 • begrippen als werk, CAO, arbeidsomstandigheden
 • wat het is om te werken in plaats van naar school te gaan
 • oriëntatie op de beroepsuitoefening in het bedrijf
 • oriëntatie op de beroepshouding in het bedrijf
 • ontwikkelen van vaardigheden en competenties
 • voorbereiding op het eindexamen en vervolgonderwijs

Het stagewerkboek wordt besproken en beoordeeld tijdens een functioneringsgesprek met één van je docenten van TDC. Uiterlijk één week na afloop van je stage lever je dit stageboek in bij de stagecoördinator Mevrouw I. Sorber.

 

 


zmtp3

 

Nog even de belangrijke regels:

 • In geval van ziekte of onverwachte verhindering, dus als je niet naar je stage adres kan komen, laat je een van je ouders bellen naar school tel.nr. 075 – 616 79 00 en het stage adres bellen tussen 8.30 uur en 8.45 uur.
 • Alle dagen die je niet gewerkt hebt i.v.m. ziekte worden in je vrije tijd ingehaald.
 • Je dient 2 x 10  dagen stage te lopen om aan het handelingsdeel van het examen te voldoen, en je stageboeken met opdrachten te hebben ingeleverd.
 • Alleen school kan het stageadres goedkeuren, zonder deze goedkeuring voorafgaand aan je stage, kan je geen stage lopen op jouw stage adres.
 • Je dient je stage contract te hebben ingeleverd met de benodigde handtekeningen, zonder dit contract kan je niet beginnen met stage lopen. Je bent hier zelf voor verantwoordelijk. Bij niet op tijd inleveren meld je je bij de start van je stage ( maandag) op school om 8.30 uur. Alle dagen die je niet stage loopt, haal je in, in je vrije tijd.
 • Bij de te verrichten werkzaamheden is het arbeidsbesluit jeugdigen van toepassing
 • Zie website 
  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jongeren-en-werk
 • Elke werkdag heeft minimaal 7 gewerkte uren. In die 7 uren werk je  ook aan je stagewerkboek.
 • De leerlingen zijn verzekerd van een ongevallen- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Pascal Zuid.

Gedurende je stage wordt je door je stagedocent in de derde of vierde week bezocht. Je stagedocent zal hiervoor van te voren telefonisch, in de eerste week, een afspraak met je maken. Mochten er onverhoopt problemen ontstaan dan bel je naar school: 075 - 616 79 00 en neem je contact op met het Loopbaancentrum.

Denk er aan: je bent ergens te gast: gedraag je dan ook als zodanig!


EINDBEOORDELING

Je stage wordt beoordeeld door je praktijkbegeleider. De stage is het handelingsdeel van de opleiding. Aan het handelingsdeel is voldaan als dit stageboek volledig én correct is ingevuld en de beoordeling van je stage door je praktijkbegeleider voldoende is. Daarnaast moet je voldoende dagen en uren hebben stage gelopen en moet je stagedocent een goede indruk hebben van de stage. Als aan het handelingsdeel niet is voldaan, krijg je geen diploma maar ga je op voor certificaten. Heb je het stageboek niet op tijd, volledig en correct ingevuld, dan wordt het cijfer voor het functioneringsgesprek op een één gesteld.


VOORWAARDEN CERTIFICAAT

Voor de stage in klas 3 en 4 ontvang je een certificaat. Als je een certificaat ontvangt dan betekent dit dat je stage voldoende was, en je het werkboek met opdrachten hebt ingeleverd. Voor het ontvangen van een certificaat moet je 2 x 10 dagen stage hebben gelopen, en  het stagewerkboek met de opdrachten te hebben ingeleverd.  Het aantal gewerkte uren is 35 uur per week. Loop je stage in een winkel en deze winkel is op maandagochtend gesloten, dan hoef je voor deze uren geen ontheffing te vragen.