Pascal Zuid zet zich voor anderen in en steunt elk jaar diverse goede doelen. Bij de opening van het nieuwe gebouw heeft de school zich voor vijf jaar verbonden aan een project in Kibera met de titel "School voor School". Het is een prachtig project waar leerlingen in de sloppenwijk Kibera de gelegenheid krijgen om een beroepsopleiding te volgen. ChildsLife international leert kinderen tevens trots te zijn op zichzelf en voor zichzelf op te komen.

Een mooiere parallel is niet denkbaar. Op Pascal Zuid bereiden we leerlingen voor op havo of mbo. Dagelijks werken we met leerlingen aan hun zelfvertrouwen en laten we deze jonge mensen hun talenten ontdekken. Daarmee geven we leerlingen een goede basis om verder te gaan, zowel in de samenleving als bij vervolgopleidingen.

De komende jaren zullen we leerlingen allerlei activiteiten laten organiseren waarmee er geld wordt opgehaald voor dit project. Nairobi en de leefomstandigheden in sloppenwijken stellen we centraal in diverse lessen.

Het is goed te geven als je ontvangen hebt. Pascal Zuid heeft een prachtig nieuw gebouw gekregen en we geven graag ook aan andere jonge mensen een nieuw schoolgebouw met nieuwe opleidingen. School voor School, samen-werken aan een toekomst.

 

download hier informatie over ChildsLife

Het mentoraat
De mentor speelt een belangrijke rol bij het begeleiden en ondersteunen van de leerlingen.

Als een leerling problemen heeft met zichzelf, met medeleerlingen, of met de omstandigheden huis, dan kan dat van invloed zijn op de schoolprestaties.

Voor deze problemen is de mentor het eerste aanspreekpunt. De mentor en de ouders onderhouden regelmatig contact.

Huiswerkbegeleiding 
Pascal Zuid biedt begeleiding aan leerlingen die problemen hebben met het maken van huiswerk.

Heeft uw kind moeite met de inhoud van bepaalde vakken, lukt het plannen en organiseren niet of is er sprake van een motivatieprobleem? Dan kan uw kind in aanmerking komen voor de huiswerkklas.

De huiswerkklas is op dinsdag- en donderdagmiddag vanaf 12:30 uur. 

Met de mentor kunt u bespreken of uw kind in aanmerking komt voor deze klas.

De kosten bedragen € 32,00 per maand. U ontvangt hiervoor een factuur. Het is mogelijk om per rapportperiode op te zeggen.

Vertrouwensdocent
Op of rond school kan het voorkomen dat kinderen iets meemaken, dat ze schokt en bang maakt. Ongewenste intimiteiten bijvoorbeeld.

Wanneer ouders het vermoeden hebben dat hun kind een vervelende ervaring meemaakt of meegemaakt heeft waarmee zij niet bij de mentor terecht kunnen, dan kunnen zij contact opnemen met de vertrouwensdocent.

Uiteraard kan de leerling ook zelf contact opnemen met deze vertrouwensdocent.

De vertrouwensdocent zal de situatie nader onderzoeken. Daarbij wordt in de eerste plaats rekening gehouden met de belangen van de leerling.

Uiteraard kan worden gerekend op strikt vertrouwelijke behandeling van de melding.

De vertrouwensdocent, mevrouw M. Steinvoorte, is te bereiken op telefoonnummer 075 - 616 79 00 of via e-mail m.steinvoorte@pascalzuid.nl

Sociale vaardigheidstraining
Veel jongeren hebben moeite met sociale situaties.

Zij weten niet wat ze moeten doen als iemand hun iets vraagt of, andersom, als zij zelf iemand iets willen vragen.

Zij kunnen zich moeilijk verplaatsen in anderen. Vaak weten zij ook niet wat ze aan moeten met een conflict op school of kunnen zich geen houding geven tegenover hun leraren, ouders of vrienden.

Zij hebben nog niet geleerd om te gaan met de omgangsvormen van onze maatschappij.

Om daarbij te helpen bieden wij op onze school trainingen aan.

Faalangstreductietraining
Deze training is specifiek bedoeld voor leerlingen die geblokkeerd raken in situaties waarin zij moeten presteren.

Passend onderwijs
Download hier meer informatie over passend onderwijs op Pascal Zuid

 

 

 

Het zorgadviesteam
Als school hebben we aandacht voor de leer- en sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.

Als blijkt dat er omstandigheden zijn die belastend of belemmerend zijn voor die ontwikkeling, zal de leerling in het zorgadviesteam van de school besproken worden.

In het zorgadviesteam hebben o.a. zitting: de schoolarts en de zorgcoördinator.

Als er vermoeden is dat die belemmeringen zich in de thuissituatie voordoen, zal de school hierover in gesprek gaan met de ouders/verzorgers om samen een oplossing te vinden.

In een aantal gevallen kan er sprake zijn van kindermishandeling, huiselijk geweld of verwaarlozing.

Scholen zijn verplicht een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hanteren. Deze meldcode werkt vanuit een stappenplan dat wordt gebruikt indien er een vermoeden is van mishandeling, huiselijk geweld of verwaarlozing.

Op elke school is een aandachtsfunctionaris die de toepassing van de meldcode implementeert en coördineert.

Het volgen van het stappenplan kan leiden tot het organiseren van de juiste hulp en/of tot een melding bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK).

Ouders/verzorgers worden altijd geïnformeerd over een dergelijke melding.

Training gedeeld verdriet, kinderen van gescheiden ouders
Een groot percentage  jongeren wordt geconfronteerd met de scheiding van hun ouders. 

Hoe goed ouders het proces ook regelen, vaak voelen kinderen zich hierin machteloos, verdrietig en soms ook boos en in de steek gelaten. 

Ouders willen niet dat hun kind last heeft van de scheiding maar dit is niet altijd te voorkomen.

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben ontdekt dat een lotgenotengroep bijdraagt aan het verwerken van de scheiding en het contact met de ouders kan verbeteren.

Op Pascal zuid gaan we dit schooljaar starten met zo’n groep. In deze groep kunnen jongeren hun ervaringen en gevoelens delen. 

Ze leren  om te gaan met situaties en emoties die ze moeilijk vinden rondom de scheiding en deze een plaats te geven in hun leven.

In een kleine groep komen de jongeren acht keer twee uur  bij elkaar onder begeleiding van twee hiervoor geschoolde begeleiders.

In oktober starten we op onze school de groep Gedeeld verdriet voor jongeren in echtscheidingssituaties. 

Wanneer u denkt dat deze groep voor uw kind ondersteunend kan zijn neemt u dan contact op met Wytske Metz. De begeleider van de Lotgenotengroep ‘Gedeeld Verdriet’. 

Mevrouw W. Metz, 075-6167900 email: w.metz@pascalzuid.nl

Loopbaan oriëntatie begeleiding (Lob):
Loopbaanoriëntatie en begeleiding is bedoeld om leerlingen te helpen bij de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties en bij het maken van keuzes. Om een diploma te halen moet LOB succesvol afgesloten worden. Door middel van een Loopbaandossier kan de leerling inzichtelijk maken hoe er gedurende de jaren aan loopbaancompetenties is gewerkt en aan welke activiteiten is deelgenomen.

Op Pascal Zuid oriënteren leerlingen zich al vanaf de eerste klas op hun schoolloopbaan. Leerlingen doen ervaringen op en leren zo keuzes te maken die bij hen passen. Er wordt ondersteuning gegeven bij de keuzes voor leerweg, beroepsbeelden, vakkenpakket en vervolgopleiding. Pascal Zuid laat leerlingen een brede ervaring opdoen in de les, tijdens excursies en bij stages.

Er zijn perioden waarin een goede voorlichting over het studievervolg van extra groot belang is.
Belangrijke momenten zijn:
• tweedejaars advies voor leerweg en keuze voor beroepsbeelden of vakkenpakket
• keuze vervolgopleiding

 

 

Loopbaancentrum: Bij het ontwikkelen van hun loopbaancompetenties en het opstellen van hun Loopbaan dossier worden leerlingen ondersteund door mentoren, die op hun beurt worden aangestuurd door de leden van het Loopbaancentrum: Mevr. L. Flens (LOB coördinator Onderbouw) Dhr. A. Dikici (LOB coördinator Bovenbouw) Mevr. I.  Sorber (stage-LOB coördinator), die o.a. de loopbaan coach gesprekken zal starten.   

In leerjaar 3 en 4 bij de beroepsgerichte leerwegen (profiel Allround) staat de loopbaan van de leerling wekelijks centraal tijdens de lessen en wordt er gewerkt aan de loopbaancompetenties.

In leerjaar 3 en 4 Theoretische Leerweg maakt Loopbaanleren (LOB) deel uit van het lesprogramma.

Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd zoals de Leerling Bezoek- dagen in de regio Noord-Holland en de scholen- en beroepenmarkt op één van de VMBO scholen in de Zaanstreek. Aanmelden voor deze avond kan op http://beroepenmarkt.peppels.net.

Ook wordt vanuit het loopbaancentrum het bedrijfsleven uitgenodigd voor gastlessen.

Voor vragen en/of een afspraak kunt u zich wenden tot de LOB coördinatoren, mevrouw L. Flens voor de onderbouw en de heer A. Dikici voor de bovenbouw. 

Zij zijn telefonisch te bereiken op telefoonnummer 075-6167900.

U kunt ook een e-mailbericht sturen naar: l.flens@pascalzuid.nl of a.dikici@pascalzuid.nl

Voor vragen t.a.v. de beroepsgerichte stage:  i.sorber@pascalzuid.nl

   

De dyslexie coördinator inventariseert op basis van de gegevens uit het dossier welke leerlingen dyslexie hebben en verzorgt vervolgens de faciliteiten.

Zo kan een leerling met dyslexie recht hebben op een vergroting, op verlenging en op lezen met geluid.

Er zijn leerlingen die nog geen onderzoek hebben ondergaan. In het dossier van de basisschool is dan wel aangegeven dat er een vermoeden van dyslexie is. De leerling zal dan door de dyslexie coördinator worden getest.

Wanneer uit deze gegevens een vermoeden van dyslexie komt, zal de dyslexie coördinator contact opnemen met de ouders.

De leerlingen met een vermoeden van … zullen door een extern bureau verder getest worden. Echter, hier zijn kosten aan verbonden.

 
 

Voor vragen over dyslexie:

Dyslexie coördinator Pascal Zuid
Mevrouw L. Carels

Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag

email: dyslexie@pascalzuid.nl


Subcategorieën