Volgens de leerplichtwet mag door de directie van de school alleen toestemming worden gegeven voor extra vrije dagen als er sprake is van zwaarwegende omstandigheden. Onder "zwaarwegende omstandigheden" vallen situaties die veelal buiten de wil van de ouders en/of leerlingen liggen.

Volgens de leerplichtwet is er op geen enkele manier verlof mogelijk voor vakanties buiten de schoolvakanties, zie hier de richtlijnen van Leerplicht.

Verlof aanvragen en opnemen
Alle aanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend bij de directeur. Hier kunt u het aanvraagformulier vrijstelling van schoolbezoek downloaden of u kunt het bij de receptie ophalen. In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag tenminste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was.

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden.

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. Uit een proces-verbaal kan een geldboete voortvloeien.

Verdere inlichtingen

Heeft u na het lezen van bovenstaande nog vragen? Neem dan contact op met de directeur van de school of met de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. Adressen van de leerplichtambtenaren van de gemeenten in de regio Zaanstreek/Waterland Gemeente Zaanstad
Postbus 2000
1500 GA Zaandam
T: 14075
F: 075-6816363

Gemeente Amsterdam Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL Amsterdam
T: 020- 6349911
F: 020-6349284

Gemeente Oostzaan
Postbus 15
1510 AA Oostzaan
T: 075-6847777
F: 075-6847778

 

Informatie van de Gemeente Zaanstad over leerplicht & Halt Zaanstreek

Toezicht op de leerplicht
De leerplichtambtenaren van de gemeente Zaanstad zien erop toe dat alle leerplichtigen naar school gaan. Als een leerling regelmatig te laat komt, spijbelt, vaak ziek wordt gemeld of helemaal niet naar school gaat, meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar. Deze neemt contact op met de ouders/verzorgers en nodigt hen en hun kind uit voor een gesprek. De leerplichtambtenaar zal - na overleg met ouders, leerling en school -maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de leerling zo snel mogelijk weer volledig naar school gaat. Indien nodig schakelt de leerplichtambtenaar ook de hulpverlening in.

Ouders die leerlingen thuishouden zijn strafbaar. Ook leerplichtige jongeren vanaf 12 jaar die niet naar school gaan, zijn strafbaar. De leerplichtambtenaar kan proces verbaal opmaken. Ouders kunnen een boete krijgen en aan de leerlingen kan een straf worden opgelegd vanwege spijbelen.

Ook is een verwijzing naar Halt mogelijk. In dat geval zal de leerling een Halt-straf krijgen. Er vindt dan een gesprek met de ouders en de leerling plaats over de oorzaak en de gevolgen van het spijbelen. De leerling krijgt een werk- en leerstraf en als binnen een maand sprake is van recidive, dan wordt de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte gesteld. Er zal dan een proces verbaal opgemaakt worden. Als er sprake is van achterliggende problematiek, zal de Halt medewerker de leerling doorverwijzen naar de hulpverlening. Indien nodig vindt er dan een "warme overdracht" plaats.

Herfstvakantie zaterdag 20 oktober tot en met zondag 28 oktober 2018

Kerstvakantie zaterdag 22 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie zaterdag 16 februari tot en met zondag 24 februari 2019

Meivakantie zaterdag 20 april tot en met zondag 5 mei 2019

Hemelvaart donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019

Tweede Pinksterdag maandag 10 juni 2019

Zomervakantie zaterdag 13 juli tot en met zondag 25 augustus 2019 

 

Er worden algemene ouderavonden gehouden waarbij een thema van het leerjaar centraal staat. De introductie en kennismaking met de school is het thema bij de eerstejaars. In het tweede jaar wordt er informatie gegeven over de keuzebegeleiding en in het derde leerjaar over de start van de schoolexamens en de werkweek. In leerjaar 4 staan de schoolexamens, de centrale examens en de overstap naar het vervolgonderwijs centraal. Tijdens deze avonden wordt ook kennis gemaakt met de mentor van de klas.

Gedurende het jaar zijn er individuele ouderavonden waarbij de resultaten worden besproken. De ouders zijn verplicht om het 1e rapport (november) en het 3e rapport (april) op school tijdens het tienminuten-gesprek te bespreken met de mentor. Het 2e rapport (februari) wordt aan de leerlingen meegegeven waarna de ouders de gelegenheid hebben om een afspraak te maken met vakdocenten of de mentor. Om docenten of andere medewerkers te kunnen spreken hoeft u niet te wachten op een ouderavond. Met iedereen is een telefonische afspraak te maken.

 

De data van de ouderavonden vindt u in de agenda. 

Digitaal aanmelden ouderavond:
Het is noodzakelijk dat u inlogt via uw eigen inlogaccount op Magister.

Indien uw inloggevens niet bekend zijn, kunt u deze alleen via een e-mail opvragen info@pascalzuid.nl

Downloads:

11-09-2018 Presentatie ouderavond lj. 3

11-09-2018 Presentatie ouderavond lj. 4

Hieronder een overzicht met informatie over de rapporten en het contact tussen de ouder en school. De mentor of rapportvergadering kan het contact tussen ouder en mentor verplicht stellen.
 
 
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Rapport 1
 • periode 1
a) Rapport meegeven aan ll
b) Verplicht contact ouder –mentor
c) Uitnodiging ouderavond via post.
 • periode 1
a) Rapport meegeven aan ll
b) Verplicht contact ouder –mentor
c) Uitnodiging ouderavond via post
 • periode 1
a) Rapport niet meegeven aan ll
b) Verplicht contact ouder –mentor
c) Uitnodiging ouderavond via post
 • periode 1,
a) Rapport niet meegeven aan ll
b) Verplicht contact ouder –mentor
c) Uitnodiging ouderavond via post
Rapport 2
 • periode 1,2
a) Rapport meegeven aan ll
b) Contact ouder – mentor en/of ouder - vakdocent
c) Uitnodiging ouderavond meegeven
 • periode 1,2
a) Rapport meegeven aan ll
b) Contact ouder – mentor en/of ouder - vakdocent
c) Uitnodiging ouderavond meegeven
voorlopig advies lj.3
 • periode 1,2
a) Rapport meegeven aan ll
b) Contact ouder – mentor en/of ouder - vakdocent
c) Uitnodiging ouderavond meegeven
 • periode 1,2
a) Rapport meegeven aan ll
b) Contact ouder – mentor verplicht
c) Uitnodiging ouderavond via post
Rapport 3
 • periode 1,2,3
a) Rapport meegeven aan ll
b) Verplicht contact ouder –mentor en eventueel keuze ouder - vakdocent
c) Uitnodiging ouderavond via post
definitief advies TL/HV voor TL+
 • periode 1,2,3
a) Rapport meegeven aan ll
b) Verplicht contact ouder –mentor en eventueel keuze ouder - vakdocent
c) Uitnodiging ouderavond via post
definitief advies lj.3
 • periode 1,2,3
a) Rapport niet meegeven aan ll
b) Verplicht contact ouder –mentor
c) Uitnodiging ouderavond via de post

advies vakkenpakket
 • periode 1,2,3
a) Rapport meegeven aan leerling
Rapport ondertekend retour
Rapport 4
 • periode 1,2,3,4
a) Rapport meegeven aan leerling
b) Verplicht contact ouder – mentor en/of afdelingsleider bij doublure of overstap andere school
 • periode 1,2,3,4
a) Rapport meegeven aan leerling
b) Verplicht contact ouder – mentor en/of afdelingsleider bij doublure, overstap andere school of wijziging in plaatsing leerweg of afdeling
 • periode 1,2,3,4
a) Rapport meegeven aan leerling
b) Verplicht contact ouder – mentor en/of afdelingsleider bij doublure of overstap andere school
 
 
 

Magister 6

Zodra uw zoon/dochter is geplaatst op VMBO Pascal Zuid ontvangt u een brief met inloggegevens voor Magister 6. Behalve voor het registreren van de cijfers en de aanwezigheidsadministratie gebruiken wij Magister 6 ook om met u te communiceren. Op het openingsscherm van Magister, het z.g. ‘vandaagscherm’ verschijnen dan de mededelingen. Ook de ouderavonden worden op die manier aangekondigd. U kunt zich via een link in een email inschrijven, dit dient wel op een laptop of pc te gebeuren. Helaas werkt deze functie nog niet naar behoren op een tablet of smartphone. Informatie over de verschillende functies van Magister 6 wordt getoond als u voor de eerste keer inlogt. Uitgebreide informatie kunt u hier vinden. In Magister 6 kunt u een aantal instellingen naar eigen voorkeur kiezen. Het is bijvoorbeeld mogelijk te filteren op vakken. 

 

Op elk apparaat bruikbaar

Magister 6 draait op alle devices: PC, Mac, Chromebook, tablet en smartphone. Het is toegankelijk via een browser. Dit betekent dat u op elk gewenst moment op een voor u prettige manier informatie kan opvragen betreffende uw kind(eren). 

Magister 6 is toegankelijk via de browser op https://zaam.magister.net of op de startpagina van deze website.

De ouder die in Magister 6 als ouder 1 is vermeld ontvangt de correspondentie.

Nadat u voor de eerste keer inlogt vraagt Magister naar een nieuw, zelf te kiezen, wachtwoord.

 

Nieuwe inloggegevens kunnen alleen via een e-mail worden opgevraagd info@pascalzuid.nl

Om van alle communicatie op de hoogte te blijven is het van belang dat u regelmatig Magister 6 opent. Voor meer informatie over Magister 6 verwijzen wij u graag naar: www.Magister6.nl 

Voor alle overige vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de receptie 075 - 6167900

 

Subcategorieën