Locker en schoolpasje
Pascal Zuid stelt de verplichting om een locker te gebruiken. Het huurbedrag bedraagt € 12,50.
 
De locker wordt geopend met het schoolpasje, waarvoor wij € 10,00 rekenen. Naast het openen van de locker wordt dit pasje ook gebruikt als toegangsbewijs bij o.a. schoolavonden, om producten te kopen in de pauzes en printopdrachten te geven. Per print of kopie betaalt de leerling € 0,05 voor enkelzijdig zwart/wit, € 0,08 dubbelzijdig zwart/wit, € 0,20 enkelzijdig kleur en € 0,32 dubbelzijdig kleur. Het pasje kan op Pascal Zuid opgeladen worden door middel van een automaat die werkt op munt- en papiergeld.
 
Bij verlies van het pasje wordt er voor € 10,00 een nieuw pasje gemaakt.

Schoolboeken
De schoolboeken worden kosteloos verstrekt. Bij beschadiging of verlies wordt een nieuw boek besteld. U betaalt hiervoor de kostprijs van het betreffende boek.

Overige leermiddelen
Het spreekt vanzelf dat de leerlingen dienen te beschikken over een agenda, schrijf- en tekengerei, schriften of multomappen.
Iedere leerling dient in het bezit te zijn van een rekenmachine.

De 4e jaars leerlingen van de theoretische leerweg hebben voor het vak Nederlands een 23-rings multomap nodig.

De 3e jaars leerlingen hebben voor het vak Nederlands een 23-rings multomap, insteekhoesjes (23-rings), 10 Leitz mapjes, schrijfpapier 23-rings, etui met daarin zwarte of blauwe pennen, lijmstift en schaar nodig. 

Op de afdeling Technologie leerjaar 3 en 4 is het dragen van werkkleding en veiligheidsschoenen verplicht. Informatie over de kosten en aanschaf hiervan ontvangen de leerlingen in een aparte brief.
 

Download hier het totale overzicht van de kosten.

De klankbordgroep bestaat uit geïnteresseerde ouders*) die mee willen denken over Pascal Zuid. Zo maken we met elkaar een betere school. Tijdens de bijeenkomsten wordt het functioneren van Pascal Zuid besproken en wordt ouders in de klankbordgroep om hun mening gevraagd. Ouders brengen ook zelf bespreekpunten in. Wederzijds ontstaat er begrip en werken we gezamenlijk aan verbeterpunten voor de school.

Ouders van de klankbordgroep hebben afgelopen schooljaren bijvoorbeeld hun mening gegeven over het thuis kunnen inloggen in het cijfer-, en aanwezigheidssysteem, hebben op de open avonden verteld over hun ervaringen met de school en hebben meegedacht over de website van Pascal Zuid. Dankzij deze ouders hebben we het gevoel van veiligheid voor leerlingen en medewerkers op Pascal Zuid vergroot.

 

 

Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst.

*) waar wordt gesproken over ouders, wordt ook verzorgers bedoeld.

De bijenkomsten van de klankbordgroep zijn op:

5 oktober 2017
30 november 2017
18 januari 2018
15 maart 2018
31 mei 2018

Van 19.30 - 20.45 uur.

Download hier de brief deelname klankbordgroep.

 


 

 

Hier vindt u verschillende brieven die zijn meegegeven of verstuurd:

24-07-2018 Aanvang nieuw schooljaar alle leerjaren

24-07-2018 Leermiddelenlijst leerjaar 1 theoretische leerweg

24-07-2018 Leermiddelenlijst leerjaar 1 basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

24-07-2018 Programma introductieweek leerjaar 1

 

 

 

 

 

Beste ouder of verzorger,

​Pascal Zuid is een vmbo school waar we met elkaar staan voor ontplooiing en ontwikkeling van jonge mensen. Op Pascal Zuid ontdekken leerlingen waar hun kwaliteiten liggen door zelf allerlei ervaringen op te doen. Niet alleen binnen het schoolgebouw, maar ook daarbuiten, door excursies, activiteiten, evenementen, maatschappelijke stage en een beroepsgerichte stage. Reflecteren op de houding en werkzaamheden maakt deel uit van het leerproces.
Zo verwerven leerlingen een volwaardige plaats in de maatschappij, weten ze wie ze zijn, wat ze kunnen en zijn ze sociale en betrokken personen.

Leerlingen die vanuit de basisschool de overstap maken naar het voortgezet onderwijs, hebben zorg en begeleiding nodig om in vier jaar de stap te maken naar havo en mbo. Leerlingen worden op Pascal Zuid begeleid in het zelfstandig leren en het maken van keuzes voor hun loopbaan. In ons moderne gebouw hebben leerlingen een thuisbasis in een bepaald gedeelte van de school. We kennen elkaar en we zorgen ervoor dat iedereen, zowel leerlingen als medewerkers, zich welkom voelt. Samen maken we de goede sfeer en het juiste klimaat om te kunnen leren en ontwikkelen. De begeleiding en zorg neemt dan ook een centrale plaats in.

Meer informatie over het voortgezet onderwijs in Zaanstad leest u in de Keuzegids De Overstap

Voorkant keuzegids De Overstap DEF

 

 

 

Aanmelding en inschrijving Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2018

Voorkant aanmeldng en inschrijving vo Zaanstad 2018 

Formulier beroep inschrijving VO 2018

Toelichting bij formulier bezwaar en formulier beroep:
Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen kunnen scholen grenzen stellen aan het aantal toe te laten leerlingen. Het kan het soms voorkomen dat een school meer aanmeldingen heeft dan dat er plaatsen zijn. Om zoveel mogelijk te bereiken dat alle leerlingen op een school van hun keuze terecht kunnen, hanteren de scholen in de gemeente Zaanstad een gemeenschappelijk beleid aanmelding en inschrijving.

Mocht u niet tevreden zijn over de gevolgde procedure of moeite hebben met de weigering tot inschrijving van uw zoon/dochter bij uw school van voorkeur, dan kunt u dit formulier gebruiken om te reageren. U kunt het formulier hier downloaden; bij het formulier zit een korte toelichting. Het is belangrijk dat u het formulier vóór 6 mei 2016 ingevuld terug stuurt. Het adres vindt u in de toelichting. 

Absentie:
Absentie van te voren melden door middel van een absentiebriefje (ophalen en inleveren bij receptie).

Per lesuur wordt door de docenten gecontroleerd of de leerling aanwezig is.

Bij afwezigheid zonder kennisgeving worden ouders/verzorgers zo snel mogelijk telefonisch op de hoogte gebracht. Het is belangrijk dat ouders/verzorgers telefoonnummers doorgeven waar ze overdag te bereiken zijn.

Download hier het stappenplan verzuim-te laat/spijbelen

Leerplicht

 

 

Ziekte:
Ziekmelding telefonisch doorgeven vóór 08:30 uur en achteraf bevestigen met absentiebriefje.

Bij ziekte tijdens lessen moet de leerling zich afmelden bij de mentor of teamleider. School heeft telefonisch contact met de ouders/verzorgers voordat de leerling naar huis mag. Indien er geen contact is, moet de leerling naar school bellen als de leerling thuis aangekomen is.

Subcategorieën